Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sneakersdeluxe.pl

 

 

I. Objaśnienie pojęć użytych w Regulaminie

 

1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Dostawa – dostarczenie Klientowi zakupionego Towaru, za pośrednictwem wybranego przez Klienta podmiotu realizującego Dostawę;

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa Sprzedaży lub której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa;

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Konto Klienta – panel administracyjny Klienta oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, zawierający narzędzia do zarządzania Kontem Klienta, uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,

7. Regulamin – niniejszy regulamin;

8. Rejestracja – czynność wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, dokonana w sposób opisany w Regulaminie;

9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Sklep – serwis internetowy dostępny w domenie www.sneakersdeluxe.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia,

11. Sprzedawca – Ireneusz Słowik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sneakers de Luxe Ireneusz Słowik z siedzibą w Warszawie (04-352), przy ul.Wspólna Droga 10/34, NIP 1132692099, Regon 141273160, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail sklep@sneakersdeluxe.pl;

12. Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umów Sprzedaży oraz świadczenia przez Sprzedawcę w ramach Sklepu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Google Chrome wersja 23 i wyższa, Internet Explorer wersja 10 i wyższa, Mozilla Firefox wersja 17 i wyższa, Safari wersja 5 i wyższa, Opera wersja 12 i wyższa z włączoną obsługą Javascript i Adobe Flash Player, akceptująca pliki „cookies”.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który ma na celu zapewnienie poprawnego działania strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” w odsyłaczu „Polityka dotycząca cookies”.

5. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.

6. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez stronę internetową Sklepu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób pełnoletnich. W takim przypadku Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Regulamin jest dostępny dla Klienta na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”. Klient w każdym czasie ma możliwość jego pobrania i sporządzenia wydruku.

9. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

10. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne minimalizujące zagrożenia związane z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Zalecane jest również stosowanie w tym zakresie odpowiednich środków technicznych przez Klientów.

11. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie Rejestracji nieprawdziwe dane, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

12. Sprzedawca zawiadamia Klienta o pozbawieniu Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub o ograniczeniu jego dostępu do części lub całości usług świadczonych w ramach Sklepu drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

13. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy,

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych jest firma Sneakers de Luxe Ireneusz Słowik z siedzibą w Warszawie (04-352), przy ul. Wspólna Droga 10/34, email: sklep@sneakersdeluxe.pl, tel:504 642 235.

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji zamówień firma Sneakers de Luxe może pozyskiwać oraz przetwarzać dane osobowe Klientów.

3. Przekazywanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówień oraz zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez nieokreślony czas. Okres ten jest uwarunkowany utrzymaniem rabatów oraz innych metod marketingowych dla Klientów.

5. Klient w każdej chwili ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Firma Sneakers de Luxe zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

8. Firma Sneakers de Luxe jako Sklep nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez stronę internetową Sklepu www.sneakersdeluxe.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczna Rejestracja.

3. Klient, który składa zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu dokonuje wyboru Towaru w odpowiednim rozmiarze poprzez naciśnięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA znajdującego się pod prezentowanym Towarem.

4. W KOSZYKU, po naciśnięciu przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE, Klient, po zalogowaniu się do Konta Klienta, utworzeniu Konta Klienta lub wybraniu opcji ZAMÓW BEZ REJESTRACJI dokonuje wyboru sposobu Dostawy i formy płatności.

5. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY, Klient ma możliwość kontynuowania zakupów oraz korygowania wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu Klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.

6. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy Klientowi prezentowane jest podsumowanie zamówienia, które zawiera informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia (nazwa Towaru, ilość sztuk, rozmiar),

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów Dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów, jakie Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, jeśli takie koszty występują

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu Dostawy,

e) adresu Dostawy,

f) czasu Dostawy.

7. W celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

8. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po wysłaniu zamówienia, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia zamówienia wraz z jego numerem, szczegółami zamówienia oraz pouczeniem o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

10. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim lub w języku angielskim w zależności od wyboru Klienta.

 

V. Dostawa

 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium wszystkich krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Azji, Australii i Oceanii.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad fizycznych i prawnych.

3. Dostawa realizowana jest przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową, Sprzedawca realizuje zamówienie oraz przekazuje je w celu wykonania Dostawy w terminie jednego Dnia Roboczego od dokonania przez Klienta płatności.

5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, Sprzedawca realizuje zamówienie oraz przekazuje je w celu wykonania Dostawy w terminie jednego Dnia Roboczego od zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany podczas składania zamówienia.

7. W dniu nadania przesyłki Sprzedawca wysyła do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia informację potwierdzającą nadanie przesyłki.

8. Sprzedawca na własny koszt ubezpiecza przesyłkę.

9. Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT, w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia. 

 

VI. Ceny i metody płatności

 

1. Ceny zamieszczone przy danym Towarze na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów Dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów, jakie Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

2. O kosztach Dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztach, jakie Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia.

3. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

a) przelew na konto 34 1140 2004 0000 3702 5062 4031,

b) płatność w systemie (PayU, IAI S.A., Paypal lub SOFORT Banking)

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, kartą kredytową, Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w terminie 5 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku nie dokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa powyżej Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na dokonanie płatności Sprzedawca złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

VII. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może zostać przygotowane samodzielnie przez Klienta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Może on również skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@sneakersdeluxe.pl przed upływem tego terminu.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

6. Sprzedawca zwróci niezwłocznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi Dostawy spośród oferowanych przez Sprzedawcę.

7. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapobiegający powstaniu uszkodzeń w trakcie dostarczenia do Sprzedawcy.

10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towarów wykraczających poza standardową ofertę Sprzedawcy, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta lub Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji, które przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

3. Jeżeli Towar ma wadę Klient lub Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 8.

11. W terminach określonych w ust. 9 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

IX. Reklamacje

 

1. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu prawa do reklamacji, które przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Towaru:

a) w formie pisemnej na adres Sprzedawcy,

b) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@sneakersdeluxe.pl

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b) datę zawarcia Umowy Sprzedaży,

c) rodzaj i datę wystąpienia wady,

d) żądanie Klienta,

e) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta w terminie wskazanym w ust. 4 oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.

7. Sprzedawca pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty reklamacji, jakie poniósł Klient będący Konsumentem.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może uzyskać pomoc w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np. pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów:http://www.federacja-konsumentow.org.pl, czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich: http://www.konsumenci.org

2. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Przykładowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem w tym zakresie zostały wskazane poniżej.

3. Klient będący Konsumentem, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 25 ze zm.) ma prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

5. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedawcą z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej może skorzystać z pomocy sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK): http://www.konsument.gov.pl

6. Komisja Europejska udostępnia platformę ODR do internetowego rozstrzygania sporów. Jest ona dostępna pod linkiem: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

XI. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi:

a) prowadzenie Konta Klienta,

b) Newsletter.

2. Usługi wymienione powyżej Sprzedawca świadczy nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu indywidualnego panelu administracyjnego, dzięki któremu Klient może dokonywać zmiany danych podanych podczas Rejestracji, zmiany adresu Dostawy, sprawdzać stan realizacji zamówienia, ma dostęp do historii zamówień dotychczas zrealizowanych, obserwowanych Towarów oraz do informacji dotyczących złożonych reklamacji.

4. Utworzenie Konta Klienta możliwe jest po dokonaniu przez Klienta nieodpłatnej Rejestracji.

5. Rejestracji dokonuje Klient poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu i przesłanie go drogą elektroniczną do Sprzedawcy przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na formularzu rejestracyjnym.

6. Podczas Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja treści Regulaminu przez Klienta następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji od Sprzedawcy. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania Rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, zamówionej przez Klienta korespondencji cyklicznej w postaci biuletynu mającej na celu informowanie Klienta o nowych produktach, usługach, promocjach dostępnych w Sklepie.

9. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe po wprowadzeniu przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej do formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu lub zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego świadczenia usługi Newsletter w formularzu rejestracyjnym podczas dokonywania Rejestracji.

10. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego dotyczącego korzystania z usługi Newsletter Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja treści Regulaminu przez Klienta następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

11. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym wiadomość, w której Klient zostaje poproszony o potwierdzenie żądania dodania adresu e-mail do listy Newsletter zgodnie z instrukcją znajdującą się w treści wiadomości. Po przesłaniu potwierdzenia przez Klienta do Sprzedawcy, Klient niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informację o dodaniu adresu e-mail do listy Newsletter. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia od Sprzedawcy zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

12. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania wiadomości w ramach usługi Newsletter poprzez:

a) odnośnik znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter,

b) użycie polecenia USUŃ Z LISTY MAILINGOWEJ dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

c) odznaczenie odpowiedniego pola w Koncie Klienta,

d) wysłanie stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@sneakersdeluxe.pl

13. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą być rozwiązane przez Klienta w każdym czasie bez podania przyczyny przez wysłanie stosownego oświadczenia woli przez Klienta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@sneakersdeluxe.pl

14. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) w formie pisemnej na adres Sprzedawcy,

b) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@sneakersdeluxe.pl

15. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres e-mail Klienta,

b) przedmiot reklamacji (rodzaj usługi)

c) rodzaj i datę wystąpienia wady,

d) żądanie Klienta.

16. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

17. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za Dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz obsługującym płatności za zakupiony przez Klienta Towar. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje na temat zbierania przez Sprzedawcę danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

2. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W przypadku zmiany Regulaminu w czasie trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@sneakersdeluxe.pl. W przypadku Umowy Sprzedaży zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami przed dniem zmiany Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.”

 

 

-------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

 

 

 

Sneakers de Luxe

Ireneusz Słowik

ul. Wspólna Droga 10/34

04-352 Warszawa

e-mail sklep@sneakersdeluxe.pl

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

 

 

Ja………………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

1. Towar, którego dotyczy odstąpienie:

2. Data odbioru towaru:

3. Imię i nazwisko Konsumenta:

4. Adres Konsumenta:

5. Data:

6. Podpis Konsumenta (tylko w przypadku przesłania formularza w formie papierowej):

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.52 / 5.00 31 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-07-30
Buty super! Realizacja zamówienia bardzo szybka. Polecam!
2020-04-29
szybka dostawa, buty ok
pixel